Poradna

-
Může obec vedle odměny poskytnout členu zastupitelstva také peněžitý dar?
 
Může obec nebo svazek obcí připomínkovat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-
-
 

Bezplatná právní poradna: Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku

Znamená poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, že když obec dnes vydá tuto OZV, tak může vybírat poplatky ze všech připojených pozemků již od roku 2001?

Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu či kanalizace je vázán na skutečnou možnost vytvoření přípojky. Nehraje zde roli, zda má vlastník pozemku o připojení zájem, nebo se připojit nechce, případně zda už připojen je. Ke zhodnocení pozemku zde dochází již skutečností, že jsou zde obcí vytvořeny vhodné podmínky k připojení.
V této souvislosti je nutné zmínit, že nelze daným místním poplatkem zpoplatňovat každý stavební pozemek, pokud dojde k realizaci připojení na vodovod nebo kanalizaci, nýbrž jenom ten, u kterého dojde ke zhodnocení možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace, tedy nikoli možnost připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace vybudovanou jiným subjektem. Předmět daného místního poplatku by byl tedy ve vyhlášce v takovém případě stanoven chybně.
V ustanovení § 10c zákona o místních poplatcích je obci umožněno, aby od vlastníků stavebního pozemku zhodnocených touto možností připojení vybírala poplatek, jehož sazba nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti připojení na obci vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku s touto možností.
Tento poplatek se vztahuje na zhodnocení stavebního pozemku možností připojení se na vodovod, případně kanalizaci zřízenou obcí, jak vyplývá ze zákona o místních poplatcích a z metodického stanoviska Ministerstva financí (Č. j. 26/16 202/2008 – 262). V případě tohoto poplatku tedy nehraje roli, zda se vlastník k vybudované stavbě chce připojit nebo ne. K samotnému zhodnocení pozemku totiž dochází již samotnou možností připojení se, a proto je zcela bezpředmětné, zda některý vlastník má přípojku zhotovenou ještě před schválením obecně závazné vyhlášky.
I přes shora uvedené se jedná o velice diskutabilní zákonné zmocnění, které není příliš často obcemi využíváno, a u něhož může být teoreticky zpochybněn jeho soulad s Ústavou České republiky. Nelze zde totiž vyloučit, že obecně závazná vyhláška bude napadnuta jako retroaktivní a narušující právní jistotu vlastníků pozemků. Zákon o místních poplatcích nespecifikuje období, v jakém musí obec vyhlášku vydat a je tedy teoreticky možné, aby obec vybírala poplatek za zhodnocení zpětně až po uplynutí víceletého horizontu.
Protože ale o daném problému zatím nebylo rozhodováno Ústavním soudem a obcím by neměly být naznačené teoretické polemiky kladeny k tíži, máme za to, že obec disponuje oprávněním tento poplatek zavést a vybrat jej od všech vlastníků stavebních pozemků, které byly stavbou kanalizace nebo vodovodu zhodnoceny, tedy i od vlastníka pozemku, který je již připojený. Tomuto závěru nasvědčuje jak dikce zákonného zmocnění, tak i jeho účel, kterým je umožnit obcím zpětné získání části nákladů, jež obcím vzniknou v souvislosti s investicemi na vybudování infrastruktury (konkrétně vodovodu a kanalizace).
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
18. června 2019 09:30-11:30

Kontrolní výbor

Praha, Kancelář Svazu
 
18. června 2019 10:00-13:00

PS obcí II. typu

Praha, Kancelář Svazu
 
18. června 2019 13:00-15:00

Předsednictvo Komory měst

Praha, Kancelář Svazu
 
20. června 2019 15:00-17:30

Předsednictvo Komory obcí

Praha, Kancelář Svazu
 
21. června 2019 11:00-13:00

Předsednictvo Svazu

Praha, Kancelář Svazu
 
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2019 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.