Poradna

-
Ručí stát za závazky obce?
 
Do jaké míry lze v jednacím řádu zastupitelstva usměrňovat realizaci práv člena zastupitelstva obce?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Práva občanů obce, vyřizování podnětů a podání

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Jaké pravomoci má zastupitelstvo, jehož počet členů klesl pod 5?
Podle § 90 zákona o obcích takové zastupitelstvo nemůže rozhodovat o záležitostech podle § 84 odst. 2 a § 85, s výjimkou přijímání rozpočtových opatření a stanovení pravidel rozpočtového provizoria... [pokračování]
 
Jak postupovat, pokud se zastupitel bez vážného důvodu neúčastní zasedání zastupitelstva obce?
Podle zákona o obcích je povinností člena zastupitelstva se zasedání účastnit. Jeho neúčast však není možné nijak právně postihovat a zůstává tedy jeho politickou odpovědností.
 
Lze členu zastupitelstva poskytnout kompletní zápis z jednání zastupitelstva?
Ano. Toto právo mu přiznává § 82, písm. c) zákona o obcích a též § 16, odst. 2, písm. e)... [pokračování]
 
Mohou zastupitelé žádat o kopie zápisů z jednání rady obce podle zákona o svobodném přístupu k informacím?
Právo členů zastupitelstva na tyto informace přiznává přímo zákon o obcích. Procesně výhodnějšího režimu zákona o svobodném přístupu k informacím mohou též využít... [pokračování]
 
Který orgán je příslušný k projednávání přestupků?
Přestupky projednávají v přenesené působnosti buď jednotlivé odbory obecního úřadu, nebo může obec zřídit jako zvláštní orgán přestupkovou komisi. Třetí možností je pověřit řízením o přestupcích komisi rady obce.... [pokračování]
 
Jak postupovat, pokud vlastník zatarasí veřejně přístupnou cestu?
Silniční správní úřad zahájí řízení o odstranění překážky. Přitom jako předběžnou otázku vyřeší, zda se skutečně jedná o veřejnou cestu, pokud o této otázce nerozhodoval již v minulosti.
 
Kdo může dát podnět k zahájení řízení o existenci pozemní komunikace?
Silniční správní úřad může řízení iniciovat z vlastního podnětu. Na úřad se v této věci může obrátit též vlastník pozemku nebo kterýkoliv uživatel cesty. Postavení účastníka řízení však bude mít pouze vlastník a příp... [pokračování]
 
Podle čeho silniční správní úřad pozná, zda se jedná o veřejnou cestu?
Sporná cesta musí splňovat v zásadě 4 znaky. Dva jsou výslovně uvedeny v zákoně o pozemních komunikacích. Jde o dopravní cestu určenou k užití silničními a jinými vozidly a chodci... [pokračování]
 
Může občan obce podat návrh na pořízení územního plánu?
Ano. Návrh též může podat kterákoliv osoba, která na území obce vlastní nemovitost. Navrhnout lze také pořízení změny územního plánu.
 
Jak má obecní úřad postupovat, pokud došlý podnět do jeho působnosti nespadá?
Vzhledem k principům dobré správy a služby veřejnosti by měl obecní úřad nasměrovat občana na příslušný orgán nebo tomuto orgánu přímo podnět předat a případně dle možností při jeho vyřízení dále aktivně spolupracovat.... [pokračování]
 
Je možné stížností podle § 175 správního řádu napadnout porušení jednacího řádu zastupitelstva nebo rady obce?
Taková stížnost zásadně možná není. Jednací řád je pouze interním organizačním aktem daného orgánu a jeho porušení nebude obvykle znamenat autoritativní zásah do práv občanů, jakožto adresátů veřejné správy... [pokračování]
 
Lze pochybení obce nebo jejího funkcionáře při výkonu samostatné působnosti považovat za „ne-správný úřední postup“ podle správního řádu, a jako takový jej napadnout stížností podle § 175?
I při výkonu samostatné působnosti se v některých řízeních postupuje podle správního řádu, a v takovém případě je stížnost podle jeho § 175 možná... [pokračování]
 
Kdo by měl v režimu zákona o obcích vyřizovat stížnosti na starostu, příp. jiného zastupitele obce?
Takovou stížnost by mělo vyřídit zastupitelstvo obce, jakožto orgán, jehož je dotyčný členem... [pokračování]
 
Jak postupovat při vyřizování stížnosti podle zákona o obcích?
Pravidla pro vyřizování petic a stížností stanoví dle zákona o obcích rada obce. Pokud se nejedná o stížnost podle správního řádu, je třeba zároveň vždy postupovat podle ustanovení § 16, odst. 2, písm. f), resp... [pokračování]
 
Podle kterého právního předpisu obec postupuje při vyřizování stížností?
Pokud stížnost směřuje proti postupu podle správního řádu, použije se jeho § 175. (O to bez ohledu na to, jak je stížnost označena, posoudit ji je třeba podle obsahu... [pokračování]
 
Může starosta pozastavit výkon usnesení rady i v případech, kdy rada jedná v roli jediného společ-níka obchodní společnosti?
Zákon žádné podobné omezení pro tuto pravomoc starosty obce nestanoví. Pozastavení výkonu takového usnesení je tedy možné.
 
Může starosta pozastavit i usnesení rady obce vydané v přenesené působnosti?
Ačkoliv zde zákon samostatnou a přenesenou působnost nerozlišuje, je patrně třeba tuto pravomoc vztahovat pouze na působnost samostatnou, neboť přenesená působnost je výkonem státní správy, kde existují vztahy... [pokračování]
 
Pokud starosta obce pozastaví výkon usnesení rady a zastupitelstvo usnesení nezruší, musí jej alespoň formálně potvrdit?
Nikoliv. Usnesení zůstává v platnosti, pokud jej některý z orgánů nezruší. Pokud zastupitelstvo po předložení usnesení nerozhodne na nejbližším zasedání o jeho zrušení, stává se opět vykonatelným.
 
Může zastupitelstvo zrušit rozhodnutí rady obce bez toho, aby to navrhl starosta?
Nikoliv, takový postup zákon neumožňuje.
 
Lze konat místní referendum o územním plánu obce?
V místním referendu se rozhoduje o záležitostech patřících do samostatné působnosti obce. Místní referendum zároveň nelze konat o otázkách, o kterých se rozhoduje ve zvláštním řízení... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.