Poradna

-
Lze stanovit vnitřní kontrolu dodržování jednacího řádu?
 
Kdy nabývá obecně závazná vyhláška platnosti?
 
-
 

AKTUÁLNÍ KURZY

-

Přihlaste se na akreditované kurzy

AKTUÁLNÍ NABÍDKA KUZRŮ

  

 
-
 

Akce SMO ČR

-

 

Právní konference

Svazu měst a obcí ČR

5.-7.2. 2020

Hotel Jezerka - Seč

 

-
 

Bezplatná právní poradna: Zasedání zastupitelstev obcí a související otázky

Výběr nejčastěji pokládaných dotazů

 
Hledaný výraz
Jak zajistit klid na zasedání zastupitelstva?
Zastupitelstvo si může záležitosti týkající se svých jednání upravit v jednacím řádu (§ 96 zákona o obcích), do něhož lze včlenit i ustanovení o možnosti vykázání občana, který bude závažným způsobem narušovat... [pokračování]
 
Zajímalo by mě, kdo může podat návrh na odvolání člena finančního nebo kontrolního výboru. A zda vlastní odvolání musí projít schválením v zastupitelstvu obce.
Podle § 84 odst. 2 písm... [pokračování]
 
Mám dotaz na postup při zániku trvalého pobytu zastupitele na území dané obce. Nedávno jsem se odstěhoval z obce, kde jsem zastupitelem. Oznámil jsem starostovi, že se odhlásím z trvalého pobytu a přihlásím jinde. Tím pádem ztrácím volitelnost. Starosta po mně ale chce ještě písemnou rezignaci na funkci zastupitele... [pokračování]
Mandát zastupitele, který přestal být z důvodu změny trvalého pobytu volitelný, zaniká, usneslo-li se o tom zastupitelstvo obce, případně rozhodl-li o tom ředitel krajského úřadu... [pokračování]
 
Pokud je zasedání zastupitelstva extrémně dlouhé je možné jej přerušit a pokračovat druhý den?
I když s tímto zákon výslovně nepočítá, je možné přerušení zasedání zastupitelstva připustit... [pokračování]
 
Obec zveřejní pouze 3 body programu zasedání a ve skutečnosti je projednáno bodů 10. Je toto porušením zákona?
V případě, kdy je oznámeno projednávání menšího počtu bodů programu, než ve skutečnosti projednáno je, lze uvažovat o obcházení § 93 odst. 1 zákona o obcích... [pokračování]
 
Je obec oprávněna ověřit si, zda na zasedání zastupitelstva vznáší návrh občan obce?
V zásadě je možné, aby zastupitelstvo obce stanovilo určité mechanismy, které bude uplatňovat při prokazování, zda dotyčný je občanem obce, a zda tedy může uplatnit příslušné oprávnění... [pokračování]
 
Může se zastupitelstvo scházet na neveřejných pracovních poradách?
Pracovní porady zastupitelstva zákon přímo neupravuje a nelze tuto praxi vyloučit. Na těchto schůzkách ale nemůže zastupitelstvo obce přijmout žádná usnesení... [pokračování]
 
Lze zakázat pořizování obrazových nebo zvukových záznamů ze zasedání třetím osobám?
Protože je jednání zastupitelstva obce vždy veřejné a protože musí být pamatováno na co nejvyšší dostupnost informací o projednávaných komunálních záležitostech, nemůže zastupitelstvo autoritativně zakázat pořizování... [pokračování]
 
Může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam ze zasedání i třetí osoba z řad veřejnosti?
Zasedání zastupitelstva je ze zákona vždy veřejné, a proto je třeba myslet na co největší dostupnost informací. Na druhou stranu je zde ale ochrana osobnostních práv obsažena v §12 občanského zákoníku... [pokračování]
 
Může zastupitelstvo pořizovat zvukové a obrazové záznamy ze zasedání zastupitelstva?
Tato problematika je upravena § 12 odst... [pokračování]
 
Může zasedání zastupitelstva obce proběhnout formou per rollam?
Jak vyplývá přímo ze zákona o obcích, zastupitelstvo může dělat svá rozhodnutí pouze na svých zasedáních. Tato zasedání jsou vždy veřejná... [pokračování]
 
Je možné při schvalování smlouvy nepřiložit k zápisu celý text?
Je-li schvalována smlouva orgánem obce, musí být tato dostatečně identifikovatelná... [pokračování]
 
Je možné hlasovat v závěru zasedání o souhrnném seznamu přijatých usnesení?
V tomto případě jde o dvojí hlasování, což může vést ke zpochybnění přijatých usnesení, a to obsahově nebo i do jejich samotné existence... [pokračování]
 
Jak pořizovat výpisy usnesení?
Tento proces není v zákoně nikde upraven a je tedy v zásadě na obci samotné, jakým způsobem k tomuto přistoupí... [pokračování]
 
Co je výpis usnesení?
V podstatě se jedná o písemné vyhotovení usnesení, které je pořizováno na základě požadavku nějakého dotčeného subjektu nebo pokud je nutné doložit existenci usnesení (např... [pokračování]
 
Jakým způsobem začlenit usnesení zastupitelstva do zápisu ze zasedání?
Usnesení zastupitelstva může být přijímáno buď až na konci nebo v průběhu celého zasedání (např. u každého bodu programu zvlášť) a právě na tom také záleží, jak bude usnesení včleněno do samotného zápisu... [pokračování]
 
Je možné změnit nebo zrušit přijaté usnesení zastupitelstva?
Usnesení zastupitelstva je projevem vůle kolegiálního orgánu obce a tento orgán může své rozhodnutí v zásadě kdykoliv změnit nebo jinak upravit... [pokračování]
 
Je nutné přijatá usnesení číslovat?
Zákon přímo nestanoví povinnost číslovat ani formát číslování přijatých usnesení, ale v zásadě je vhodné číslování provádět, protože se jedná o jasnou identifikaci přijatých usnesení. Lze např... [pokračování]
 
Je nutná forma usnesení, pokud jsou zastupitelé seznamováni s určitými informacemi?
Pokud jsou zastupitelé obce seznamování s důležitými informacemi (např. se zápisem kontrolního či finančního výboru, s obsahem protokolu o kontrole, se zprávou o činnosti rady, atd... [pokračování]
 
Pokud není návrh usnesení přijat, je přijato usnesení opačného významu?
Pokud většina všech zastupitelů nevysloví s návrhem souhlas, není v žádném případě automaticky přijato usnesení opačného významu... [pokračování]
 
Jakým způsobem hlasovat o protinávrzích?
K této otázce se zákon nevyjadřuje, nicméně lze doporučit, aby způsob hlasování o protinávrzích nebo o variantách návrhů usnesení apod. byl upraven v rámci jednacího řádu zastupitelstva... [pokračování]
 
Je nutné o přijetí usnesení hlasovat veřejně (tj. tak, aby bylo zřejmé, jak který zastupitel hlasoval)?
Zákon o obcích nestanoví přesnou formu hlasování, proto je dobré tuto problematiku upravit pomocí jednacího řádu zastupitelstva... [pokračování]
 
Jak postupovat při přijímání usnesení zastupitelstva?
Zákon o obcích stanoví několik podmínek pro přijímání usnesení a hlasování zastupitelstva obce... [pokračování]
 
Je usnesením každé hlasování zastupitelstva?
Jedná se o rozhodovací akt zastupitelstva. K jeho přijetí je třeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zastupitelstvo jako kolegiální orgán rozhoduje vždy usnesením... [pokračování]
 
Může ověřovatel odmítnout zápis podepsat, případně vznést námitku proti zápisu?
Pokud je ověřovatelem člen zastupitelstva, může proti zápisu vznést námitku a nepodepíše zápis ze zasedání. V tomto případě lze doporučit, aby důvod, pro který ověřovatel nepodepsal, byl uveden přímo v návrhu zápisu... [pokračování]
 
Jsou připomínky občanů také námitkou ve smyslu § 95 odst. 2 zákona o obcích?
Námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou vznášet pouze zastupitelé. Připomínka občana, kterou vznese na zasedání, je třeba brát jako návrh nebo podnět, který bude nutné vyřídit podle §16 odst. 2 písm... [pokračování]
 
Jakým způsobem je nutné vyřídit námitky člena zastupitelstva proti zápisu ze zasedání?
Podle §95 odst. 2 zákona o obcích bude o námitkách podaných členem zastupitelstva proti zápisu ze zasedání rozhodovat zastupitelstvo na následující schůzi... [pokračování]
 
Jak anonymizovat data při zveřejňování zápisu?
Je nutné, aby podle dat obsažených v dokumentu nebylo možné identifikovat konkrétní osobu, tzn... [pokračování]
 
V jakém rozsahu je nutné v zápisu ze zasedání uvádět citlivé údaje o fyzických nebo právnických osobách?
V zápisu a při samotném jednání zastupitelstva je třeba postupovat přiměřeně tak, aby mohlo být rozhodnutí v určité záležitosti považováno za dostatečně konkrétní, ale aby nebylo až příliš zasaženo do práv osob, kterých... [pokračování]
 
Je povinné zveřejňování zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstva?
Zákonná povinnost zveřejnit zápis ze zasedání nebo usnesení zastupitelstva neexistuje... [pokračování]
 
Je možné, aby si občan sám ofotil zápis ze zasedání zastupitelstva?
Občan obce má právo do zápisu ze zasedání zastupitelstva nahlédnout a pořizovat si z něj výpisy. Pokud by si tyto výpisy chtěl občan pořídit sám vlastním přístrojem (kamera, fotoaparát, atd... [pokračování]
 
Co je považováno za zápis ze zasedání zastupitelstva obce (prvopis nebo až přepsaná verze)?
Pokud zastupitelstvo při pořizování zápisu ze zasedání postupuje způsobem, že nechá zapisovatele dělat si poznámky, případně psát nějaký prvopis, na základě kterých následně vypracuje zápis kompletní, je třeba za... [pokračování]
 
Jaký je postih ze zákona, pokud je zápis proveden opožděně?
Pro pořízení zápisu ze zastupitelstva je zákonem stanovena lhůta 10 dnů. Tato lhůta by potom měla být dodržena za každých okolností, protože zákon samotný nepřipouští výjimku... [pokračování]
 
Kde je zápis ze zasedání zastupitelstva uložen?
Po 10 dnech od skončení zasedání je zápis uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. Občan obce má ze zákona právo na to, aby mohl do zápisu nahlédnout a případně si z něj pořídit výpis... [pokračování]
 
Kdo zápis ze zasedání zastupitelstva podepisuje?
Zápis podepisuje starosta (případně místostarosta) a určení ověřovatelé... [pokračování]
 
Jak podrobné musí být záznamy (např. diskuze) v zápisu ze zastupitelstva?
Do jaké míry má být zaznamenáváno jednání, ovlivňuje zastupitelstvo samo... [pokračování]
 
Existují nějaké doplňující (doporučené) náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva?
Do zápisu ze zasedání je vhodné uvést místo a dobu konání zasedání, aby se předešlo sporům o pravidelnost scházení zastupitelstva (dodržení zákonné lhůty zasedání nejméně jedenkrát za tři měsíce), potom jméno osoby,... [pokračování]
 
Jaké jsou podstatné náležitosti zápisu ze zasedání zastupitelstva?
V zápisu ze zasedání zastupitelstva musí být uveden počet přítomných členů zastupitelstva, jako doklad o tom, že zastupitelstvo je schopné se usnášet a schválený program zasedání podle §95 odst. 1 zákona o obcích... [pokračování]
 
Jaký je právní význam zápisu ze zasedání zastupitelstva obce?
Zápis ze zasedání zastupitelstva je jediným dokladem o skutečném průběhu celého jednání... [pokračování]
 
 

Pro lektory

 

Kalendář akcí SMO ČR

-
 
-
 

Kontakty SMO ČR

-

Svaz měst a obcí ČR
5. května 1640/65
140 00 Praha 4
projekteso@smocr.cz
 

Hlavní projektový manažer
Ing. Jan Slanec
tel.: 734 316 478 
slanec@smocr.cz

Vedoucí expert procesů ve vzdělávání
Mgr. Jan Mareš
tel.: 730 894 888
mares@smocr.cz

 

Kontakty na další členy realizační týmu

ZDE

 

-
Copyright © 2024 Svaz měst a obcí ČR Realizace SEAL, s.r.o.